Klantenservice 24/7
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden voor Zoowereld

  Inhoudsopgave: 

  Artikel 1 - Definities 

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

  Artikel 3 - Toepasselijkheid 

  Artikel 4 - Het aanbod 

  Artikel 5 - De overeenkomst 

  Artikel 6 - Herroepingsrecht 

  Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

  Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

  Artikel 9 - De prijs 

  Artikel 10 - Conformiteit en garantie 

  Artikel 11 - Levering en uitvoering 

  Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

  Artikel 13 - Betaling 

  Artikel 14 - Klachtenregeling 

  Artikel 15 - Geschillen 

  Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

  Artikel 17 - Garantie 

  Artikel 1 - Definities 

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijnherroepingsrecht;
  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening vanberoep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;Dag: kalenderdag; 
  • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks vanproducten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in detijd is gespreid; 
  • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer instaat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op eenmanier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van deopgeslagen informatie mogelijk maakt. 
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen debedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
  • Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer terbeschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wilmaken van zijn herroepingsrecht. 
  • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten opafstand aan consumenten aanbiedt; 
  • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van eendoor de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand vanproducten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomstuitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voorcommunicatie op afstand; 
  • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voorhet sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemergelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 
  • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van deondernemer. 

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

  [Zoowereld] 

  Klantenservice: [+31683580486 - Ma t/m Vr 09:00-21:00 uur 

  Za 09:00-18:00 uur Zo 12:00-18:00 uur.] 

  E-mailadres: [[email protected]

  KvK-nummer: [75669048] 

  Btw-identificatienummer: [NL001562171B05] 

  Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevantvergunningstelsel: de 

  gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

  Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: 

  • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waardeze is toegekend; 
  • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn enaanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn. 

  Artikel 3 - Toepasselijkheid 

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van deondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand enbestellingen tussen ondernemer en consument. 
  • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van dezealgemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien ditredelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordtgesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij deondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedigmogelijk kosteloos worden toegezonden. 
  • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan inafwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordtgesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische wegaan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat dezedoor de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op eenduurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordatde overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van dealgemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomenen dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op anderewijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
  • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifiekeproduct- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derdelid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval vantegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijkebepaling die voor hem het meest gunstig is. 
  • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enigmoment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft deovereenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal debetreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden dooreen bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijkbenaderd. 
  • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen teworden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen vanonze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van dezealgemene voorwaarden. 

  Artikel 4 - Het aanbod 

  • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaardengeschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
  • Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigenen aan te passen. 
  • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van deaangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoendegedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consumentmogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijndeze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/ofdiensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden deondernemer niet. 
  • Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie enkunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van deovereenkomst. 
  • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van deaangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegevenkleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
  • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is watde rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijnverbonden. Dit betreft in het 

  bijzonder: 

  de prijs inclusief belastingen; 

  de eventuele kosten van verzending; 

  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welkehandelingen daarvoor nodig zijn; 

  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 

  de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijnwaarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; 

  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kostenvan het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand wordenberekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor hetgebruikte communicatiemiddel; 

  of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo jaop welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 

  de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst,de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kancontroleren en indien gewenst herstellen; 

  de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de 

  overeenkomst kan worden gesloten;

  de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en dewijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronischeweg kan raadplegen; en 

  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van eenduurtransactie. 

  Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen. 

  Artikel 5 - De overeenkomst 

  • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot standop het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en hetvoldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
  • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst vande aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaardingniet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomstontbinden. 
  • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemerpassende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van deelektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoepassende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
  • De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of deconsument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al diefeiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de 

  overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoekgoede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigdgemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoeringbijzondere voorwaarden te verbinden. 

  • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgendeinformatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op eentoegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame 

  gegevensdrager, meesturen: 

  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument metklachten terecht kan; 
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van hetherroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake hetuitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij deondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoeringvan de overeenkomst; 
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst eenduur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
  • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts vantoepassing op de eerste levering. 
  • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaardenvan voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

  Artikel 6 - Herroepingsrecht 

  Bij levering van producten: 

  • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid deovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door deconsument of een vooraf door de consument aangewezen en aan deondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
  • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product ende verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruikenvoor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te 

  behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij hetproduct met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - inde originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform dedoor de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

  • Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht ishij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar temaken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doenmiddels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaaktgebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het productbinnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat degeleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van eenbewijs van verzending. 
  • Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaarheeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. hetproduct niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

  Bij levering van diensten: 

  • Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid deovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richtennaar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering terzake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

  Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

  • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen tenhoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
  • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedragzo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping,terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van completeterugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfdebetaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consumentnadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. 
  • Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door deconsument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele 

  waardevermindering van het product. 

  • De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardeverminderingvan het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichteinformatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor hetsluiten van de koopovereenkomst. 

  Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

  • De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voorproducten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het 

  herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in hetaanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties vande consument; 
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
  4. die snel kunnen bederven of verouderen; 
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waaropde ondernemer geen invloed heeft; 
  6. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument deverzegeling heeft verbroken. 
  8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeftverbroken. 
  • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
  1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten opeen bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnenvoordat de bedenktijd is verstreken; 
  3. betreffende weddenschappen en loterijen. 

  Artikel 9 - De prijs 

  • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen vande aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudensprijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
  • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of dienstenwaarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markten waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermeldeprijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
  • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van deovereenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijkeregelingen of bepalingen. 
  • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomstzijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang vande dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
  • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusiefbtw. 
  • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgenvan druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – enzetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijste leveren. 

  Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

  • De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan deovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisenvan deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van detotstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/ofoverheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer ertevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
  • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet nietsaf aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van deovereenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 
  • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 wekenna levering aan de ondernemer (schriftelijk) te worden gemeld. Terugzendingvan de producten dient te geschieden in de originele verpakking en innieuwstaat verkerend. 
  • De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de 

  fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijkvoor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individueletoepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien vanhet gebruik of de toepassing van de producten. 

  • De garantie geldt niet indien: 
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt ofdoor derden heeft laten repareren en/of bewerken; 
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld ofanderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met deaanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; 
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften diede overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteitvan de toegepaste materialen. 

  Artikel 11 - Levering en uitvoering 

  • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij hetin ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bijde beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
  • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijfkenbaar heeft gemaakt. 
  • Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zalhet bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijkbinnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een 

  langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indieneen bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestellinggeplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om deovereenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht opeen schadevergoeding.

  • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan deconsument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft deconsument geen recht op schadevergoeding. 
  • In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer hetbedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijkbinnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
  • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal deondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemelddat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan hetherroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventueleretourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
  • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij deondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een voorafaangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger,tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

  Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

  Opzegging 

  • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaanen die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronderbegrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoeovereengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één 

  maand. 

  • De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan endie strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronderbegrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur 

  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregelsen een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

  • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaaldtijdstip of in een bepaalde periode; 
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelfheeft bedongen. 

  Verlenging 

  • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot hetgeregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) ofdiensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor eenbepaalde duur. 
  • In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd isaangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- enweekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde

  duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengdeovereenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met eenopzegtermijn van ten hoogste één maand. 

  • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot hetgeregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend vooronbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde magopzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en eenopzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekttot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 
  • Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismakingafleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- ofkennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigtautomatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 

  Duur 

  • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag deconsument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijnvan ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zichtegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

  Artikel 13 - Betaling 

  • Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consumentverschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaanvan de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van eenovereenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat deconsument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
  • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermeldebetaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
  • In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudenswettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaargemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 
  • Wij maken gebruik van Klarna afterpay ; voor deze voorwaarden verwijzen wij u door naar www.klarna.nl/voorwaarden hier worden extra kosten voor in rekening gebracht, dit wordt duidelijk vermeld. 
  • Wij maken gebruik van Mollie payments; voor zover niet anders is beschreven gaat de consument akkoord met de betalingsvoorwaarden van Mollie payments. 

  Artikel 14 - Klachtenregeling

  • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakteklachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze 

  klachtenprocedure. 

  • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagenvolledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadatde consument de gebreken heeft geconstateerd. 
  • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht eenvoorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemerbinnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst eneen indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kanverwachten. 
  • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat eengeschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 
  • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bijklachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient deconsument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratisbemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft viahttps://www.zoowereld.nl. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomenworden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te latenbehandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijkegeschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemerals consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggenvan een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die doorde consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevensis het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform(http://ec.europa.eu/odr). 
  • Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij deondernemer schriftelijk anders aangeeft 
  • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal deondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangenof repareren. 

  Artikel 15 - Geschillen 

  • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop dezealgemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht vantoepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

  Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogenniet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan

  wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manierkunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

  Artikel 17 - Garantie 

  Wij garanderen dat je bij Zoowereld een product koopt dat in goede en ongebruikte staat is en bij gebruik waarvoor bedoelt blijft werken. Dit is de wettelijke garantie. 

  Mocht er onverhoopt iets mis zijn met het product zoals je mag verwachten dan zoeken we samen met jou naar een goede oplossing. Dit kan een terugbetaling of nieuwe levering van hetzelfde of soortgelijk product zijn 

  Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen veertien dagen na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging. 

  Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 

  Modelformulier voor herroeping 

  (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

  1. Aan: [ naam ondernemer ] 

  [ geografisch adres ondernemer ] 

  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar ] 

  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer ] 

  1. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen* 

  1. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 
  2. [Naam consumenten(en)] 
  3. [Adres consument(en)] 
  4. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

  * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »