Klantenservice 24/7
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Privacy Policy

  Privacybeleid Zoowereld

  https://www.zoowereld.nl

  Over ons privacybeleid 

  Zoowereld  geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

  Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening vanZoowereld

  De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 16/01/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

  Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 

  Over de gegevensverwerking 

  Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

  Webwinkel Software 

  Lightspeed Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed . Persoonsgegevens die u ten behoeve van onzedienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevensom ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed isop basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen tenemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van desoftware, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed  behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. 

  Webhosting 

  Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Lightspeed hosting en  Argeweb webmail verwerkt persoonsgegevens namens ons engebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik vande diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Lightspeed heeft passende technische en organisatorische maatregelengenomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Lightspeed ] is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

  Lightspeed mail Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Lightspeed  webmail. Dezepartij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw

  en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Lightspeed  webmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. 

  Payment processors 

  Lightspeed  Payments: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van hetplatform van Lightspeed Payments. Lightspeed  Payments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uwbetaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Lightspeed Payments heeft passende technische enorganisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Lightspeed Payments behoudt zich hetrecht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Lightspeed Payments deelt in het geval van een aanvraag voor eenuitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie metkredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uwpersoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Lightspeed Payments dienstverlening waarvoor zijderden inschakelen. Lightspeed Payments bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

  Beoordelingen 

  WebwinkelKeur Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat viaWebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevensmet ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op deeigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review tegeven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres metWebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens tebeschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverleningderden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemdewaarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. 

  Verzenden en logistiek 

  PostNL en/of DHL Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wijmaken gebruik van de diensten van PostNL en/of DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoornoodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL en/of DHL delen. PostNL en/of DHLgebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL en/of DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

  DHL Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruikvan de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adresen woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van deovereenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

  Facturatie en boekhouden 

  Lightspeed Payments: Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten vanLightspeed Payments. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Dezegegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermdverzonden en opgeslagen. Lightspeed Payments is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Mollie Payments gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

  Externe verkoopkanalen 

  Marktplaats.nl en Bol.com

  Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl en Bol.com. Als u via ditplatform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl en Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw

  bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. 

  Beslist.nl Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Beslist.nl. Als u via dit platform eenbestelling plaatst dan deelt Beslist.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uwbestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. 

  Doel van de gegevensverwerking 

  Algemeen doel van de verwerking Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Datwil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruikenuw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - andersdan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieveverplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomsttussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Automatisch verzamelde gegevens Gegevens die automatischworden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Dezegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, web browser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Medewerkingaan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In voorkomende gevallen kan HomeStijl.nl op grond van een wettelijkeverplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek vanoverheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen demogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. Bewaartermijnen Wij bewaren uw gegevens zolang u cliëntvan ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze dienstengebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grondvan toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, dezegegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 

  Uw rechten 

  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten metbetrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welkerechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomenafschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u degegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich telegitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoekadministreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in demachineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om eenklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerdemanier gebruiken. Inzagerecht U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekkinghebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onzecontactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordtingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van deverwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevenshebben opgeslagen. Rectificatie Recht U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of 

  daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoonvoor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op beperkingvan de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uwpersoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoonvoor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langerworden verwerkt. Recht op overdraagbaarheid U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken endie betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunteen verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen eenreactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriftenof kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of

  derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langervoortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. Recht vanbezwaar en overige rechten U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking vanuw persoonsgegevens door of in opdracht van Zoowereld. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk degegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wijafschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna deverwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming ofprofiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »